မိသားစုကို ခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြီး ရှာမကျွေးနိုင်ဘူး’ မယ်လိုဒီ

မိသားစုကို ခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြီး ရှာမကျွေးနိုင်ဘူး’ မယ်လိုဒီ

မိသားစုကို ခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြီး ရှာမကျွေးနိုင်ဘူး’ မယ်လိုဒီ

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *