ခရိုနီသမီး နေခြည်ဦးအတွက် လင်ရွေးပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ခဗျာတို့ရော စာရင်းပေးပြီးပြီလား?

ခရိုနီသမီး နေခြည်ဦးအတွက် လင်ရွေးပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ခဗျာတို့ရော စာရင်းပေးပြီးပြီလား?

ခရိုနီသမီး နေခြည်ဦးအတွက် လင်ရွေးပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ခဗျာတို့ရော စာရင်းပေးပြီးပြီလား?

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *